===

Alexa White, $1,500 Scholarship Winner, 2011

Alexa White

Alexa White, $1,500 Scholarship Winner, 2011

If you would like to make a pledge to this important program, contact Patricia Cerro-Reehil, phone (315) 422-7811. THANKS!